Vase and cobra by @hanaroshinko

Vase and cobra by @hanaroshinko

Vase and cobra tattooed on the right forearm by @hanaroshinko

Related Tattoos