Tiny Symbol on Sternum by @vlada.2wnt2

Tiny Symbol on Sternum by @vlada.2wnt2

Related Tattoos