Tiny mushroom by Yaroslav Putyata

Tiny mushroom by Yaroslav Putyata

Tiny mushroom tattooed on the ring finger by Yaroslav Putyata

Related Tattoos