Tiny eggplant by Yaroslav Putyata

Tiny eggplant by Yaroslav Putyata

Tiny eggplant tattooed on the right wrist by Yaroslav Putyata

Related Tattoos