Hurricane eye tattoo by Dmitry Zakharov

Hurricane eye tattoo by Dmitry Zakharov

Hurricane eye tattoo inked on the right arm by Dmitry Zakharov

Related Tattoos