Forsythia tattoo by @tattooist_sigak

Forsythia tattoo by @tattooist_sigak

Forsythia tattoo inked on a forearm by @tattooist_sigak

Related Tattoos