Flower bouquet tattoo by Serranos Juan, Bogotá

Fllower bouquet tattoo by Serranos Juan, Bogotá

Flower bouquet tattoo inked by Serranos Juan, Bogotá

Related Tattoos