Carpe diem tattoo by Gianina Caputo

Carpe diem tattoo by Gianina Caputo

A Latin phrase Carpe diem (seize the day) tattoo by Gianina Caputo

Related Tattoos